Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012

Το Σύμβολο της Πίστεως με αναφορές στην Αγία Γραφή
Πιστεύω εις ένα Θεόν, ΓΕΝΕΣΙΣ α':26 , Β.ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ιγ':13 , Α.ΤΙΜΟΘΕΟΝ β':5
Πατέρα Παντοκράτορα, ΓΕΝΕΣΙΣ ιζ':1 , Β.ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ς':17,18 , ΗΣΑΙΑΣ θ':6,7 
Ποιητήν ουρανού και γής, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ α':1-3 , ΓΕΝΕΣΙΣ α':1 , ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝ. ιδ':7
ορατών τε πάντων και αοράτων. Α.ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ η':6 , ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ α':16,17 , 
ΕΒΡΑΙΟΥΣ δ':12,13
Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ β':5-11 , ΡΩΜΑΙΟΥΣ θ':5 , Α.ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ιβ':1-3
τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, 
τον εκ του Πατρός γεννηΘέντα προ πάντων των αιώνων, ΠΡΑΞΕΙΣ ιγ':30-33 , ΨΑΛΜΟΙ β':7 , ΡΩΜΑΙΟΥΣ α':3,4 , ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ α':1  ιζ':5  η':58
φώς εκ φωτόςΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ η':12 , Α.ΤΙΜΟΘΕΟΝ ς':15,16 , Α.ΙΩΑΝΝΟΥ α':1,2
Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, ΕΒΡΑΙΟΥΣ α':8,9 , Α.ΙΩΑΝΝΟΥ ε':20 
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ α':1-5
γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ α':15,16 , Α.ΙΩΑΝΝΟΥ α':1,2
ομοούσιον τω Πατρί, ΕΒΡΑΙΟΥΣ α':3 , ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ε':18-22
διού τα πάντα εγένετο. ΕΒΡΑΙΟΥΣ α':10  β':10 , ΕΦΕΣΙΟΥΣ γ':9
Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνέυματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ α':14  γ':13-16 , ΠΡΑΞΕΙΣ δ':12 , ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ α':35  κδ':47 , ΕΦΕΣΙΟΥΣ δ':9 , ΓΑΛΑΤΑΣ δ':4 , ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ α':22,23 , Α.ΤΙΜΟΘΕΟΝ β':5 , ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ β':6-8
Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ κγ':33 , ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ιθ':16-19,38-42 , ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ κζ':2,24
Και αναστάντα την τρίτη ημέρα, Α.ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ιε':4 , ΠΡΑΞΕΙΣ ι':40
κατά τας Γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς, ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ις':19 , ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ κδ':51 , ΠΡΑΞΕΙΣ α':9 , Α.ΤΙΜΟΘΕΟΝ γ':6
και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ γ':1 , ΕΒΡΑΙΟΥΣ α':3
Και πάλιν ερχόμενον μετα δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ού της Βασιλείας ούκ έσται τέλος. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ α':33 , ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝ. κβ':5 , ΔΑΝΙΗΛ ζ':27
Και είς το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ιε':26
το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενονκαι συνδοξαζόμενον, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ κη':19 , Β.ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ιγ':13
το λαλήσαν δια των προφητών. ΕΒΡΑΙΟΥΣ α':1
Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν, ΕΦΕΣΙΟΥΣ β':17,18 , ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ι':16
και Αποστολικήν Εκκλησίαν. ΠΡΑΞΕΙΣ β':40-47
Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. ΓΑΛΑΤΑΣ γ':25-30 , ΠΡΑΞΕΙΣ β':38 , ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ β':12 , Α.ΠΕΤΡΟΥ γ':20-22
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών. Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ιζ':1-3 , ΡΩΜΑΙΟΥΣ β':7 , ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝ. κβ':10-17
                                   Αμήν

O ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΣ

ΤΟ ΜΠΑΝΕΡΑΚΙ ΜΟΥ,

Create your own banner at mybannermaker.com! Copy this code to your website to display this banner!
...ΚΑΙ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΑ ΑΔΕΡΦΑΚΙ ΤΟΥ...
Create your own banner at mybannermaker.com! Make your own banner at MyBannerMaker.com!

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails